Statut stowarzyszenia

Tekst jednolity | Spis treści:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne


Rozdział II

Cele i sposoby działania


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia:
– Walne Zebranie Członków
– Zarząd
– Komisja Rewizyjna


Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia


Rozdział VI

Postanowienia końcowe


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie PRO SCHOLAE zwane dalej Stowarzyszeniem jest ogólnopolską organizacją społeczną działającą na rzecz Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach / Dz.U. z 2001r., Nr 79 poz. 855 z późn. zm./ i niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, odznaczeń i logo, których wzory uchwala Walne Zebranie Członków.

§ 4

Stowarzyszenie zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby, które utożsamiają się z celami zawartymi w niniejszym statucie.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Tuchola woj. kujawsko-pomorskie.

§ 7

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.


ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Działalność wychowawcza.

2. Rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Wspieranie inicjatyw związanych z organizowaniem aktywnego wypoczynku oraz turystyki krajoznawczej dla dzieci i młodzieży oraz członków stowarzyszenia.

4. Wspieranie inicjatyw związanych z organizowaniem zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz rozwojem bazy dydaktycznej szkoły.

5. Wspieranie różnych form pomocy materialnej dla uczniów.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. działania informacyjne propagujące aktywny wypoczynek, turystykę krajoznawczą, ruch na świeżym powietrzu, sport masowy;

2. współpracę z placówkami oświatowo-wychowawczymi, rządowymi, samorządowymi i innymi w zakresie opracowania programów metodycznych, autorskich, innowacji, projektów.

3. organizowanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi różnorodnych form wypoczynku dla młodzieży i członków stowarzyszenia.

4. (uchylono)

§ 9a

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie:

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z

Pozostałe zakwaterowanie

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

74.20.Z

Działalność fotograficzna

74.30.Z

Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

Nauka języków obcych

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

3. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

4. aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,

5. zapoznania się z rocznym sprawozdaniem Zarządu,

6. otrzymania pełnej informacji o działalności Stowarzyszenia,

7. składania wyjaśnień we wszystkich sprawach, w których władza i organy Stowarzyszenia mają podjąć decyzję dotyczącą jego osoby.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

3. czynnego współdziałania w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

4. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz w pracach wybranych komisji problemowych,

5. wspomagania działalności Stowarzyszenia poprzez popularyzowanie idei Stowarzyszenia i świadczenie pracy społecznej.

§ 14

Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku opłacania składek posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3. skreślenia z listy członków z powodów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Skreślenie z listy członków może nastąpić:

1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłaty składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

2. uchylania się od pracy na rzecz Stowarzyszenia,

3. działania na szkodę Stowarzyszenia,

4. wykazania się niewłaściwą postawą moralną,

5. naruszenia postanowień Statutu.

§ 16

1. Członkostwo w stowarzyszeniu powstaje z chwilą wpisania na listę członków.

2. Wpisów członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd.

3. O skreśleniu orzeka w uchwale Zarząd podając przyczyny skreślenia.

§ 17

Wpisanie na listę członków następuje na podstawie pisemnej deklaracji, złożonej przez zainteresowanego. Zarząd winien podjąć decyzję w sprawie wpisania na listę członków stowarzyszenia nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.

§ 18

Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zarządu Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały Zarządu stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, powodujących zmniejszenie liczby członków władz poniżej minimum określonego w statucie, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów uzupełniających przeprowadzonych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, które nie powoduje zmniejszenia liczby członków władz poniżej minimum określonego w statucie, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów uzupełniających przeprowadzonych na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku za pomocą listów poleconych wysyłanych najpóźniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania lub za pomocą innych form gwarantujących przyjęcie informacji.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków, spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

§ 23

Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje – w terminie do grudnia każdego roku –

Zarząd, lub w przypadku przewidzianym w § 33 pkt 4 Komisja Rewizyjna.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w dowolnym terminie przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

§ 25

O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 26

1. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków zapadają w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2. Decyzje w sprawach personalnych zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 27

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie statutu Stowarzyszenia i dokonywania w nim zmian,

2. uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3. wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,

4. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6. udzielanie Zarządowi absolutorium,

7. wytyczanie kierunków i zasad działania Stowarzyszenia,

8. ustalanie wysokości składek członkowskich,

9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących odmowy wpisania na listę członków oraz skreślenia z listy członków,

10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

ZARZĄD

§ 28

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 29

1. Pracami zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Prezes zarządu oraz członkowie zarządu są wybierani bezpośrednio w głosowaniu tajnym

2. Zasady działania zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 30

Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej trzech osób, w tym prezesa i dwóch członków zarządu. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

§ 31

Do zakresu działania zarządu należy:

1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

9. zaciąganie zobowiązań majątkowych,

10. podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników do prowadzenia działalności statutowej.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 32

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż z trzech członków.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia

5. Komisja pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 33

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3. prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,

4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5. składanie na Walnym Zebraniu członków wniosków o udzielenie (lub odmowę

udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

7. sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową Zarządu,

8. przedstawianie Zarządowi wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 34

Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

§ 35

Prezes zarządu może wnioskować o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną szczegółowej kontroli tematycznej. Wniosek taki jest dla Komisji wiążący.

§ 36

Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 37

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 38

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

1. składki członkowskie,

2. darowizny, subwencje, dotacje, spadki i zapisy,

3. dochody z działalności gospodarczej oraz majątku Stowarzyszenia,

4. ofiarność publiczna.

§ 39

Na wydatki Stowarzyszenia składają się:

1. wydatki bieżące na prowadzenie własnej działalności statutowej;

2. dofinansowania dla Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi

§ 40

Wszystkie przychody i wydatki Stowarzyszenia muszą być uwzględnione w rocznym sprawozdaniu Zarządu przedkładanym na Walnym Zebraniu Członków.

§ 41

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 42

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 43

uchylono


ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 45

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić:

1. na podstawie własnej uchwały, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia;

2. uchylono

3. na podstawie orzeczenia sądowego.

§ 46

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

§ 47

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.

§ 48

Niniejszy Statut został uchwalony przez Zebranie Członków Założycieli Stowarzyszenia PRO SCHOLAE uchwałą Nr 6 z dnia 25.10.2010r.