Regulamin Mistrz frekwencji

Regulamin przyznawania nagród Mistrz frekwencji dla uczniów za stuprocentową frekwencję

w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi


 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady przyznania nagród za uzyskanie stuprocentowej frekwencji uczniów Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi.

 

§ 2.

Celem przyznawania tego typu nagród jest mobilizowanie uczniów do realizacji obowiązku szkolnego, jakim jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, zapobieganie wagarom, a także poprawa frekwencji w szkole.

 

§ 3.

Będą to nagrody pieniężne wypłacane ze środków stowarzyszenia PRO SCHOLAE – ogólnopolskiej organizacji społecznej, działającej przy Technikum Leśnym w Tucholi.

 

§ 4.

Liczba przyznanych nagród pieniężnych i ich wysokość będą uzależnione od ilości osób, kandydujących do nagrody, a tym samym do otrzymania tytułu Mistrza frekwencji w danym okresie klasyfikacyjnym.

 

§ 5.

Wysokość nagród zależna będzie od ilości kandydatów i środków finansowych przeznaczonych przez stowarzyszenie PRO SCHOLAE na ten cel.

 

§ 6.

Nagroda pieniężna w formie jednorazowej wypłaty oraz tytuł będą przyznane 2 razy w ciągu danego roku szkolnego:

a) po zakończeniu klasyfikacji śródrocznej

b) po zakończeniu klasyfikacji rocznej.

 

§ 7.

Typowanie kandydatur i ustalenie ich listy będzie odbywało się na posiedzeniach Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.

 

§ 8.

Korzystanie z nagrody Mistrz frekwencji nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o przyznanie stypendium socjalnego, przyznawanego również przez stowarzyszenie PRO SCHOLAE.

 

§ 9.

Regulamin obowiązuje od pierwszego okresu klasyfikacyjnego w roku szkolnym 2012/2013.

 

II. Zasady przyznawania stypendium motywacyjnego

  • Do ubiegania się o nagrodę i tytuł Mistrz frekwencji są uprawnieni uczniowie technikum leśnego ze stuprocentową frekwencją.
  • Nagroda i tytuł mogą zostać przydzielone osobie, która w danym roku szkolnym na koniec klasyfikacji śródrocznej lub na koniec klasyfikacji rocznej nie opuściła ani jednej godziny lekcyjnej w szkole, co oznacza brak opuszczonych godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych.
  • Na przyznanie nagrody nie ma wpływu średnia ocen. Nagrody nie przyznaje się uczniom o obniżonej ocenie (do nieodpowiedniej i nagannej) z zachowania.
  • Nagrodzeni uczniowie otrzymują:

a) jednorazową nagrodę pieniężną w ustalonej kwocie

b) tytuł: Mistrz frekwencji wraz z dyplomem

c) medal z logo szkoły i logo stowarzyszenia PRO SCHOLAE oraz z napisem Mistrz frekwencji

  • Nagrody, dyplomy oraz medale zostaną wręczone uczniom podczas uroczystości szkolnych:

a) na apelu po zakończeniu klasyfikacji śródrocznej

b) podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.