Protokół z zebrania założycielskiego

Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 01.07.2010 r. w Tucholi, w lokalu przy ulicy Nowodworskiego 9-13,
89-500 Tuchola.

W zebraniu wzięli udział członkowie założyciele według załączonej listy (załącznik nr 1 do protokołu).

Obrady otworzyła Aniela Czyżyk, która przywitała zebranych i zapoznała wszystkich z celem spotkania. Następnie wyżej wymieniona zaproponowała obecnym wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Anieli Czyżyk, na sekretarza kandydaturę Klaudii Kozłowskiej. W wyniku głosowania jawnego na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Anielę Czyżyk, sekretarzem wybrano jednogłośnie Klaudię Kozłowską

Przewodniczący zebrania poprosił obecnych o podpisanie listy obecności członków założycieli Stowarzyszenia i zapoznała obecnych z następującym porządkiem obrad:

 

Ustalenie metod głosowania.
Zapoznanie z projektem Statutu.
Dyskusja nad projektem Statutu.

Podjęcie uchwał :
– o założeniu Stowarzyszenia,
– o uchwaleniu Statutu Stowarzyszenia,Zgłoszenie kandydatów do Komitetu Założycielskiego i podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego.

Wybór władz stowarzyszenia: Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
Zamknięcie zebrania.

 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 1

Przewodniczący zebrania zaproponował przyjmowanie w głosowaniu kolejnych uchwał zwykłą większością głosów.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 2

Przewodniczący zebrania przedstawił projekt Statutu i poprosił zebranych o uwagi.

 

Ad. 3

W toku dyskusji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków co do treści statutu.

 

Ad 4

Przewodniczący zebrania zaproponował obecnym podjęcie następujących uchwał:

Nr 1 – o założeniu Stowarzyszenia,

Nr 2 – o uchwaleniu Statutu Stowarzyszenia.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 1.

Uchwała nr 1

Zebrani w dniu 01.07.2010 r. w Tucholi członkowie założyciele postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć Stowarzyszenie PRO SCHOLAE , z siedzibą w Tucholi.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 2.

Uchwała nr 2

Zebrani w dniu 01.07.2010 r. w Tucholi członkowie założyciele postanawiają przyjąć Statut Stowarzyszenia . PRO SCHOLAE o treści jak w załączeniu.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

 

Ad 5

Przystąpiono do wyboru członków Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.

 

Zebrani zgłosili następujące kandydatury na członków Komitetu Założycielskiego:

1. Czyżyk Aniela

2. Kozłowska Klaudia

3. Kubicki Rafał

 

W wyniku głosowania jawnego kandydaci do Komitetu Założycielskiego otrzymali następujące ilości głosów:

1. Czyżyk Aniela – 16 głosów

2. Kozłowska Klaudia – 16 głosów

3. Kubicki Rafał- 16 głosów

Przewodniczący poddał uchwałę o wyborze członków Komitetu Założycielskiego pod głosowanie.

 

Uchwała nr 3
Zebrani w dniu 01.07.2010 r. w Tucholi członkowie założyciele postanawiają wybrać do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia PRO SCHOLAE

1. Czyżyk Anielę

2. Kozłowską Klaudię

3. Kubickiego Rafała

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 

Ad. 6

W związku z przewidzianym w porządku obrad wyborem władz stowarzyszenia przewodniczący zebrania poprosił o podanie kandydatur do komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

Chylewska Lucyna
Sobczak Teresa
Resmer Maria

W/w osoby wyraziły zgodę na wybór do komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

 

Głosowanie za wyborem w/w osób do składu komisji Skrutacyjno-Wyborczej:

„za” – 16 głosów

„przeciw” – 0

„ wstrzymało się” – 0

 

Jednogłośnie przyjęto skład Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Następnie odbyły się wybory do władz stowarzyszenia.

Do zarządu zgłoszono następujących kandydatów:

– na Prezesa Zarządu – Kozłowska Klaudia

– na członka Zarządu – Czyżyk Aniela

– na członka Zarządu – Szmagliński Mariusz

 

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów:

Zienkiewicz Izabela
Kozera Feliks
Marciniak Piotr
Bocianiak Roman

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza przygotowała i rozdała obecnym członkom karty do głosowania.

Po głosowaniu odbyło się posiedzenie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, która obliczyła i przedstawiła wyniki głosowania do władz Stowarzyszenia PRO SCHOLAE

W głosowaniu tajnym kandydaci otrzymali następującą ilość głosów :

 

1. „za” powołaniem Klaudii Kozłowskiej na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia – 16 głosów

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0

 

2. „za” powołaniem Anieli Czyżyk na stanowisko członka zarządu Stowarzyszenia – 16 głosów

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0

 

3. „za” powołaniem Szmaglińskiego Mariusza na stanowisko członka zarządu Stowarzyszenia – 16 głosów

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0

 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.

Uchwała nr 4

Zebrani w dniu 01.07.2010 r. w Tucholi członkowie założyciele postanawiają powołać w skład Zarządu Stowarzyszenia PRO SCHOLAE następujące osoby:

Prezes Zarządu: Klaudia Kozłowska
Członek Zarządu: Czyżyk Aniela
Członek Zarządu: Szmagliński Mariusz

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

W głosowaniu tajnym kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali następującą ilość głosów :

 

1. „za” powołaniem Izabeli Zienkiewicz na członka Komisji Rewizyjnej – 16 głosów

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0

 

2. „za” powołaniem Feliksa Kozery na członka Komisji Rewizyjnej – 15 głosów

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 1 głos

 

3. „za” powołaniem Marciniaka Piotra na członka Komisji Rewizyjnej – 16 głosów

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0 głos

 

4. „za” powołaniem Bocianiaka Romana na członka Komisji Rewizyjnej – 15 głosów

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 1 głos

 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.

Uchwała nr 5

Zebrani w dniu 01.07.2010 r. w Tucholi członkowie założyciele postanawiają powołać w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia PRO SCHOLAE następujące osoby:

Zienkiewicz Izabela
Kozera Feliks
Marciniak Piotr
Bocianiak Roman

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Ad 7

Przewodniczący zebrania podsumował spotkanie i podziękował obecnym za przybycie.

Na tym zakończono obrady.

 

Załączniki do Protokołu z Zebrania Założycielskiego:

Nr 1 – lista członków założycieli Stowarzyszenia PRO SCHOLAE

Nr 2 – Statut Stowarzyszenia PRO SCHOLAE

Nr 3 – Uchwały nr: 1, 2, 3, 4, 5

Nr 4 – protokół komisji Skrutacyjno-Wyborczej

Sekretarz Przewodniczący