Regulamin przyznawania pomocy

Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom opracowany na podstawie Statutu Stowarzyszenia Pro Scholae z dnia 23.01.2012 r., działającego w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi

 1. Pomoc materialna może być przyznawana uczniom Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi oraz uczniom innych szkół, którzy są członkami kół zainteresowań, wolontariatu i agend, działających w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi.
 2. Pomoc materialna może zostać przyznana w formie:
  1. pieniężnej
  2. rzeczowej.
 3. Udzielenie pomocy materialnej oraz jej wysokość uzależnione są od środków finansowych Stowarzyszenia Pro Scholae.
 4. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy złożyć do Komisji przyznawania pomocy materialnej, powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia Pro Scholae.
  1. Uczniowie pełnoletni składają wniosek we własnym imieniu.
  2. W imieniu uczniów niepełnoletnich wniosek składają
   1. rodzice
   2. lub:
   3. opiekunowie prawni
   4. wychowawca
   5. opiekun koła zainteresowań, wolontariatu bądź agendy szkoły, działających w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi.
  3. Komisja rozpatruje wnioski w terminach przez siebie ustalonych i zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia Pro Scholae, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
  4. Rozpatrzone wnioski wraz z propozycją wysokości pomocy materialnej, komisja przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Stowarzyszenia Pro Scholae.
 5.  
  1. W przypadku starania się ucznia o pomoc finansową lub rzeczową z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach rodziny (brutto). Do dochodów rodziny wlicza się świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
  2. W przypadku ubiegania się o pomoc materialną z powodu zdarzeń losowych nie są wymagane zaświadczenia o dochodach rodziny, natomiast wymagane jest opisanie sytuacji oraz opinia wychowawcy, opiekuna koła zainteresowań lub agendy szkoły.
  3. W obydwu przypadkach wymagana jest opinia wychowawcy, przedstawiająca wyniki w nauce oraz ocenę zachowania ucznia.
  4. Uczniowie klas pierwszych szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się o pomoc materialną po klasyfikacji śródrocznej.
  5. Uczniowie, którzy otrzymali pomoc materialną w formie pieniężnej, zobowiązani są przedłożyć dowody wydatkowania pieniędzy (rachunki, faktury).
 6. Wnioski należy wypełniać na wzorze załączonym do regulaminu.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Pro Scholae w dniu 23 stycznia 2012 roku.